back

10 травня 2012

„ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ”

Такий девіз що­­річ­ної Все­україн­ської вес­ня­ної акції, спря­мованої на збе­ре­ження навко­ли­ш­нього середовища. Ма­й­­же 4,5 тисячі ен­ту­зіа­стів вий­шли на впо­ряд­кування на­селених пун­ктів цьо­го разу. Сотні жи­телів Варвинщини брали в ній участь. Тут бу­ли не тільки праців­ники уста­нов, ор­ганіза­цій, під­при­ємств, а й пен­сіо­нери.

У селищі приб­ра­но те­­риторії, зак­ріп­лені за тру­до­вими колек­тива­ми. Пра­цівники РДА, ко­за­­цький курінь прибрали те­риторію центрального пляжу. В різних місцях ви­саджено де­рева, кущі.

Чималий обсяг робіт ви­ко­нали колективи районної ради, адміністрації, її структур­них під­розділів на „рудянській” ца­рині у селищі. Тут на виїзді, оба­біч шляху на Озеряни, роз­рослися ча­гарники, та й нера­дивці доб­ряче захарастили їх сміт­тям. У ході суботника, ве­ле­люд­ного і друж­ного, їх було прибрано.

Близько півтори сот­ні жу­рав­чан взя­ли уча­сть у то­лоці, зай­­маю­чись впо­ряд­ку­ванням ву­лиць, те­ри­торій ус­танов та ор­га­ні­за­цій. Вже ни­ні посад­жені ку­щі смо­родини в міс­це­вому дит­садку, три­ва­ла по­сад­ка де­рев, пло­до­ягідних ку­щів, ба­га­то­літніх квітів і в день су­­бот­ника.

Практично весь ми­­нулий тиж­­день бу­­­­­ло присвячено бла­­­­­­го­­­устрою і в Гні­динцях. До то­л­оки до­лу­чилися майже три де­сятки праців­ників ус­танов та ор­га­нізацій, сіль­госп­під­при­єм­ст­ва. До ре­­чі, керів­ни­цт­во „Прог­­ресу” допо­ма­гає сіль­ча­нам ав­то­транс­портом для ви­­­ве­зення сміття. Вже ви­­сад­жено бі­ль­­ше со­т­­­­ні дерев та ку­щів, по­­білено де­рева, бор­дю­ри тощо.

Свій по­си­льний вне­­сок у Все­україн­сь­ку ак­цію бла­гоустрою роб­л­ять впро­довж кві­т­ня-тра­вня й жи­телі інших сіл Вар­вин­щини.

Ю. КУРГАНСЬКИЙ,

начальник відділу житлово-комуналь­но­го господарства РДА