04 липня 2013

правила внутр. розпор.нове.doc ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників Талалаївської

районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

_________________________________________________________________

розпорядження 263 РДА.doc Талалаївська районна державна адміністрація. Регламент.

_______________________________________________________

Затверджено

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 19 липня 2011 року № 263

ПОЛОЖЕННЯ

про апарат Талалаївської районної державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації (далі - Апарат) утворюється головою районної державної адміністрації для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради,, прийнятими в межах наданих їй повноважень, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, які надходять до адміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації.

3.2. У встановленому порядку організаційно забезпечує підготовку та проведення засідань Колегії райдержадміністрації, нарад та інших заходів, які проводяться головою, заступниками голови райдержадміністрації.

3.3. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень за дорученням голови райдержадміністрації, розробляє проекти розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань.

3.4. Надає методичну і практичну допомогу створеним головою райдержадміністрації комісіям та іншим консультативно-дорадчим органам у здійсненні ними своїх повноважень.

3.5. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за дотриманням Закону України “Про державну службу” та забезпечує проведення заходів щодо додержання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства.

3.6. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, іншими органами виконавчої влади, районною радою у процесі своєї діяльності.

3.7. Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації,органів місцевого самоврядування в межах і порядку, встановлених законодавством.

3.8. Опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

3.9. Вивчає і узагальнює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, надає їм необхідну практичну і методичну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату, поширює позитивний досвід.

3.10. Забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в районній державних адміністраціях. Спільно з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Розробляє проекти перспективних планів роботи з кадрами, формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює організаційне забезпечення роботи ради по роботі з кадрами при райдержадміністрації.

3.11. Забезпечує облік, проходження, контроль за виконанням документів (у тому числі документів, які містять інформацію з обмеженим доступом), їх зберігання та передачу в установленому порядку до Державного архіву району. Перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу в організації цієї роботи.

3.12. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, їх об’єднань, організацію прийому громадян, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, контролює вирішення порушених питань, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і пропозиції. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу, вивчає стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування.

3.13. Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації запити депутатів місцевих рад, надає методичну та іншу практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Апарату.

3.14. Забезпечує підготовку відповідних матеріалів щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, почесними званнями України, відзнаками та заохоченнями обласної, районної державних адміністрацій, Почесною грамотою районної державної адміністрації і районної ради.

3.15. Забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять інформацію, що належить до таємної.

3.16. Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою на території області, підготовкою молоді до військової служби.

3.17. Бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень.

3.18. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації про скликання сесії районної ради та щодо питань, які пропонується внести на розгляд.

3.19. У разі розгляду районною держадміністрацією питань, що зачіпають інтереси місцевого самоврядування, Апарат повідомляє про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

3.20. Згідно з чинним законодавством розглядає питання адміністративно-територіального устрою району, готує і вносить відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації.

3.21. За дорученням голови районної державної адміністрації координує взаємодію відповідних структурних підрозділів адміністрації з органами прокуратури, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3.22. Забезпечує гласність діяльності районної державної адміністрації, інформування населення з найважливіших питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя, вивчення і врахування громадської думки при підготовці відповідних документів.

3.23. Вивчає і аналізує соціально-економічну та суспільно-політичну ситуацію в районі, оперативно інформує голову районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції.

3.24. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації. Веде облік забезпеченості структурних підрозділів райдержадміністрації, приміщеннями, транспортними засобами, необхідним обладнанням і вносить пропозиції з цих питань голові районної держадміністрації.

3.25. Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.

3.26. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції Апарату.

3.27. У ході адміністративно-територіальної реформи, аналізу управлінської діяльності, вносить пропозиції щодо вдосконалення структури, оптимізації чисельності працівників райдержадміністрації, забезпечує проведення відповідних заходів.

3.28. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

4. Апарат спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації готує проекти інформацій, матеріали до щорічних звітів голови адміністрації перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на адміністрацію повноважень, соціально-економічне та суспільно-політичне становище районі.

5. Основні повноваження Апарату:

5.1. Здійснення організаційного забезпечення та в межах своєї компетенції проведення перевірок стану додержання на території району Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і підпорядкування з напрямів, визначених статтею 16 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

5.2. Залучення вчених, представників громадськості, спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Одержання в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та установ інформації, документів та інших матеріалів, а від місцевих органів державної статистики безоплатно - статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

5.4. Скликання нарад з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Здійснення інших функцій і повноважень відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

6. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності Апарату регулюються Регламентом районної державної адміністрації, який затверджується головою районної державної адміністрації.

7. Робота підрозділів Апарату планується у порядку, встановленому Регламентом районної державної адміністрації.

8. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

9. Координацію та контроль за діяльністю апарату райдержадміністрації здійснює безпосередньо голова райдержадміністрації; у межах наданих повноважень, згідно з розподілом обов’язків - керівник апарату, заступник керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної адміністрації.

10.Керівник апарату райдержадміністрації (стосовно забезпечення діяльності Апарату):

10.1. Здійснює керівництво діяльністю Апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників Апарату.

10.2. Забезпечує контроль за виконанням структурними підрозділами рай державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації.

10.3. Вимагає від структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій необхідні матеріали і звіти про виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

10.4. Забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, обласною радою, її виконавчим апаратом у процесі поточної діяльності.

10.5. Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень між головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату.

10.6. Контролює в апараті додержання державними службовцями вимог Закону України “Про державну службу”, антикорупційного законодавства.

10.7. Відає питаннями формування кадрового резерву, організаційної роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, взаємодії з органами місцевого самоврядування, організації в районі правової освіти, навчання та підвищення кваліфікації державних службовців.

10.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

10.9. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови районної державної адміністрації. Подає на підпис проекти розпоряджень голови райдержадміністрації та підписує додатки до них. Має право підпису фінансових документів.

10.10. Забезпечує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

10.11. Готує пропозиції щодо ефективності діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації.

10.12. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.

11. Накази керівника апарату районної державної адміністрації, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Структуру, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Апарату, у межах виділених асигнувань, визначає та затверджує голова районної державної адміністрації. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

13. Посадові особи Апарату є державними службовцями. Їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про державну службу”.

14. Преміювання працівників Апарату відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи здійснюється в межах фонду оплати праці.

15. Відділи та інші структурні підрозділи Апарату здійснюють свої повноваження на підставі положень, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

16. Керівники та інші державні службовці структурних підрозділів Апарату призначаються на посади і звільняються з посад головою районної державної адміністрації згідно з чинним законодавством.